AruCAD Süsteemid koolituste õppekorralduse alused

Täienduskoolituste õppekorralduse alused ja üldsätted

 • AruCAD Süsteemid OÜ lähtub täienduskoolitusasutuse tegevustes täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ja majandustegevuse seadustiku üldosa seadusest.

Täienduskoolituse läbiviimise koht ja kord

 • Täiendusõppekoolitusi viiakse läbi õppetööks sobilikes ruumides koolituse eripärast lähtudes.
 • AruCAD Süsteemid OÜ õpperuum asub aadressil Lõõtsa 4, Tallinn. Vajadusel kasutatakse ka koostööpartnerite ruume.
 • Ettevõttesisesed meeskonnakoolitused võidakse sobivusel läbi viia koolituse tellija kliendi koolitusruumides.
 • Koolitused jagunevad avatud grupikoolitusteks, meeskonnakoolitusteks ja individuaalkoolitusteks. Meeskonnakoolituste ja individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi koolitusel osaleja(te) vajadustest lähtuvalt koostatud koolituskava alusel.
 • Koolitused toimuvad valdavalt kas eesti või vene keeles, vajadusel inglise keeles.
 • Koolituste tasu sisaldab õppematerjalide ja -vahendite ja toitlustuse maksumust.

Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

 • Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda.
 • Registreeruda saab AruCAD Süsteemid OÜ veebilehe kaudu aadressil https://www.arucad.ee/koolitused/, e-posti teel koolitus@arucad.ee või telefoni teel +3726306551.
 • Registreerumiseks vajalikud andmed on osaleja nimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, arve saaja nimi ja aadress. Isikukoodi esitamine on vajalik täienduskoolituse tõendi väljastamiseks.
 • Registreerumisel saadetakse tellimuse kinnitus koos kohalejõudmise juhistega koolitusel osaleja e-posti aadressile.

Koolituse ärajäämine ja edasilükkumine

 • AruCAD Süsteemid OÜ-l on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata.
 • Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest või edasi lükkumisest esimesel võimalusel telefoni või e-posti teel.
 • Koolituse ärajäämisel kantakse makstud koolitustasu soovi korral üle mõnele teisele koolitusele või makstakse tagasi täies ulatuses.

Täienduskoolituse lõpetamine

 • Täienduskoolituse lõpetamisel väljastatakse õppijale tõend kursuse läbimise kohta. Autodesk tarkvara koolituste puhul saab koolituse läbinu Autodeski ametliku sertifikaadi.
 • Koolituse lõpus täidavad koolitusest osavõtjad tagasiside ankeedi, mille täitmine on soovi korral anonüümne ja vabatahtlik, kuid on eelduseks Autodeski ametliku sertifikaadi väljastamisel.

Täienduskoolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

 • Täiendkoolituselt väljaarvamine toimub enne koolituse algust koolitusele registreerunu kirjaliku avalduse põhjal.
 • Kui õppija ei saabu kokkulepitud koolituspäeval täienduskoolitusasutusse, siis arvatakse õppija koolituselt välja.

Täiendkoolituse õppetasu maksmine

 • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel, mis väljastatakse hiljemalt koolituse toimumise päeval. Arve saadetakse reeglina e-posti teel.
 • Arve tuleb tasuda enne kursuse algust või vastavalt arve maksetähtajale.

Täiendkoolituse tühistamine

 • Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult e-kirja teel koolitus@arucad.ee või telefonil +3726306551.

Täiendkoolituse õppetasu tagastamise alused ja kord

 • Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 3 päeva enne koolituse toimumise algust, koolituse tasu ei tagastata, koolituse eest on kohustus tasuda täies ulatuses.
 • Koolitusest loobumise teatamisel 3-7 päeva enne koolituse toimumist – tagastatakse 75% koolituse tasust.
 • Rohkem kui 7 päeva enne koolituse toimumist loobumisest teavitamisel tagastame 100% koolituse tasust.
 • Koolituse pooleli jätmisel tasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislik seisund, töölähetus), on võimalik liituda järgmise koolitusgrupiga vabade kohtade olemasolul.
 • Kui õppija on registreerinud ennast koolitusele, aga ei ilmu kohale ning ka ei teata enda mitte ilmumisest, siis kuulub tema poolt tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Täiendkoolituse õppetasust vabastamise alused ja kord

 • Õppemaksust vabastamise üle otsustab täienduskoolitusasutus iga juhtumi korral eraldi.

Vaidluste lahendamise kord

 • Koolitustega seotud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised tulemust ei anna, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

Lisainfo ja küsimused: koolitus@arucad.ee, 6306 551