Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Täiendkoolituse õppekavad on vastavuses täienduskoolituse õppekorralduse alustes sätestatuga.
 • Täienduskoolitusasutus koostöös koolitajaga valmistab ette koolituse õppekava, valib sobivaimad õppemeetodid. Koolituse osalejatelt saadud tagasiside põhjal tehakse vajalikke muudatusi

Täienduskoolituse koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Täienduskoolituse õppekavas on esitatud koolitaja kvalifikatsioon. AruCAD Süsteemid OÜ koolitajatel on üldjuhul erialane kõrgharidus (magistritase) ja pikaajaline kogemus antud alal.
 • Koolitajaks võib olla ka isik, kellel on kõrgharidus mõnel muul alal või kellel on arvestatav pädevus ja kogemus käsitletavas valdkonnas.
 • Autodesk tarkvara koolitusi viivad läbi Autodeski poolt sertifitseeritud koolitusinstruktorid.
 • Koolitajate töö kvaliteeti hinnatakse koolitusel osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele ettepanekuid kvaliteedi tõstmiseks.

Täienduskoolituse õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Koolitused viiakse läbi õppeklassides, mis on valitud vastavalt koolituse eripärale.
 • Koolitusruumid on tehniliselt hästi varustatud projektori, koolitusarvutite, hiirte ja muu vajaminevaga. Ruum on piisavalt avar ja hästi õhutatud.
 • Täienduskoolitusasutus kontrollib koolituseks kasutatavate õpperuumide sobivust (valgustus, temperatuur, toolide/laudade paiknemine jm) ja tagab vajalike vahendite olemasolu.
 • Õppekeskkonna kvaliteeti toetab ka koolitusgruppide väiksus. Koolitusgrupid püütakse komplekteerida võimalikult väikesed, et toetada personaalset lähenemist igale õppijale.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

 • Esmane tagasiside kogumine osalejatelt toimub koolituse vältel ja pauside ajal suulise vestluse käigus.
 • Koolituse lõpus täidavad koolitusest osavõtjad tagasiside ankeedi.
 • Koolituse kohta saadud tagasisidet analüüsitakse ja vajalikke muudatusi tehakse nii koolituste sisu kui ka korraldusliku poole parendamiseks.