GeoMap

GeoMap on geodeetidele ja planeerijatele suunatud joonestustarkvara. Programm võimaldab teostada mahuarvutusi, läbi viia automaatset joonte ühendamist, punktide sisestust, dünaamiliste tabelite sisestust ja palju muud praktilist. GeoMap tarkvaras on lisaks olemas andmete kontrolli süsteemi, mis võimaldab vaadelda töös esilekerkinud vigu ning pakub võimalusi nende parandamiseks.

Lühiülevaade GeoMap geodeesiarakenduse võimalustest:

1. Välimõõteriistadelt saadud andmete efektiivne haldamine
2. Töövahendid erisuguste geodeesia ülesannete täitmiseks
3. Ühtlane ja efektiivne andmehaldus nii GIS, CAD kui ortograafiliste ja rasterandmete formaatidele
4. Geodeesiasümbolite kataloogid, eelvalmistatud alusplaanide põhjad ja andmete kvaliteedi kontrollvahendid vastavalt kohalikele standarditele
5. Töövahendid pindadega töötamiseks ja võimas graafiline kuvamissüsteem
6. Objektide ja jooniste transformeerimine erinevatesse koordinaatsüsteemidesse
7. Andmete kogumise ja kuvamise töövahendid, tabelite loomine, tabelite näidisvormid
8. Joonisobjektide atribuutandmete redigeerimine
9. Tarkvaras sisaldub GeoRaster tarkvara moodul rasterandmete korrastamiseks ja töötlemiseks (’rubersheeting’ jt funktsioonid)

10. GeoMap töötab nii 32-bit kui 64-bit Windows opsüsteemidel.
Saadaval on kaks erinevat GeoMap-i tarkvara versiooni:

GeoMap OEM, eraldiseisva tootena GeoMap 3D, AutoCAD Map või AutoCad Civil 3D töötava lisana
Ei vaja töötamiseks eraldi AutoCAD programmi. Töötab addon lisana AutoCad Map või AutoCad Civil 3D tarkvaral.
Sisaldab kogu GeoMap funktisonaalsust, välja arvatud 3D vaated ja mahuarvutused. Omab kõiki GeoMap funktsioone.
Puudub võrgulitsentsi võimalus. Võrgulitsentsi võimalus.

Lisainfo:
e-mail: arucad@arucad.eetel: +372 6306 523

GeoMap tutvustus

1. Välimõõteriistadelt imporditud andmete haldamine

Andmete importimine elektroonilistest mõõteseadmetest. Kõik mõõdistus- ja kodeeritud punktid lisatakse joonisele automaatselt geodeesiasümbolitena koos täiendava tekstilise teabega. Tarkvara kasutab paindlikku andmeimpordi tehnoloogiat ja võimsaid geodeetilisi arvutusi. Andmeid saab importida mitmesugustelt elektroonilistelt mõõteseadmetelt, kogutuna suvalises vormingus.

Käikude kaardile kandmine ja kohandamine. Tarkvara võimaldab kohandada suletud või pikendatud käiku, arvutada rippuva käigu koordinaate. Käiguprogrammi arvutuste tulemusel leitakse käiguvead: nurga-, suhteline ja kasvuviga. Pärast arvutusi on võimalik joonestada käigu skeem või lisada mõõdetud elemendid.

Käikude haldamine. Seisupunktide tabelist saab vaadata kõiki mõõdistamiseks kasutatud seisupunkte, samuti on seal toodud üksikasjalikud andmed igas seisupunktis tehtud mõõdistuste kohta. Joonisel saab automaatselt annoteerida vektori suunad seisupunktist mõõdistuspunktidesse, kanda joonisele käigu skeemi, kasutada dialoogiakent kõigisse mõõdistuspunktidesse suumimiseks.

Mõõdistuspunktide automaatne lisamine. Seda saab teha neljal erineval viisil:
• sisestada iga punkti X- ja Y-koordinaadid käsitsi;
• kasutada polaar- või nurkkoordinaatide meetodit: kui on teada baaspunkti koordinaadid, kaugus ja nurk teiste mõõdistuspunktide suhtes;
• kasutada kõige populaarsemat meetodit: andmed võetakse koostatud mõõdistuslogi failist. Välitööde andmed tuleb kirjutada *.txt faili;
• importida andmed otse elektrooniliselt mõõteseadmelt.

Pärast käigu automaatset arvutamist lisab programm olenevalt mõõdistuspunkti koodist konkreetsed atribuudid – ploki nimi, joone tüüp, kiht, värvus, geokood jne – jooniseelemendi (punkti, joone, hulknurga).
Kirjeldava punktifaili loomine seadmete jaoks. Selle komponendi abil saate enne tegelikku mõõdistamist valmistada ette mõõdistusseadme jaoks tööfaili ning laadida selle oma mõõdistusinstrumenti.

2. Mitmesuguste geodeesiaülesannete lahendamine

Lõikepunktide, ristsirgete ja muude punktide arvutamine. Spetsiaalselt väljatöötatud tööriistad aitavad leida asimuudi ja kahe punkti vahelise kauguse, lisavad punktobjektid murdjoone tippude juurde või piki murdjoont määratud kaugusele, tõmbavad ristsirged jooneni või joonest alates.

Objektide automaatne joonestamine. Punktide nutikas kodeerimine mõõdistamise ajal võimaldab palju kiiremat joonestamist! GeoMap tarkvara abil saate ühe nupuklõpsuga joonestada hoonefassaade, verandasid, varjualuseid, aga ka joonobjekte, näiteks raudteid ja maanteid, kallakuid ja nii edasi.

Joonisele kantud punktide analüüsimine. Joonisele kantud mõõdistuspunkte (tähisvaiu) saab nende parameetrite (kõrgus, kood ja number) alusel analüüsida. Nende parameetrite kohta saab teha päringuid. Samuti saab päringu objektiks olnud tähisvaia parameetrit automaatselt muuta. Tähisvaia kõrguse muutmiseks piisab ühest nupuklõpsust. See aitab olukorra mitmes plaanis selgemaks muuta.

Kruntide automaatne planeerimine. Krunt joonestatakse automaatselt läbi mõõdistuspunktide. Krunte on võimalik pindala määratlemise teel jagada ja valida, millist krundi punkti või külge tuleb muuta.

3. Erinevate GIS-i, CAD-i või ortofotograafiliste ja rasterandmete vormingute mugav haldamine

Järgmisi GIS ja CAD andmeformaate saab vahetult kasutada, muuta ja eksportida:
• ESRI SHP-failid. Kõige levinum georuumiline GIS-i vorming.
• ESRI ArcInfo kaardikihi (coverage) failid.
• Autodeski DXF-, DWG-, MicroStationi DGN CAD-failid. Tavaliselt kasutavad neid arhitektid.
• MapInfo MIF-/MID-/TAB-vorminguga failid. Samuti laialt levinud GIS-i vorming.
• Vahetu juurdepääs ArcSDE, Oracle’i või ODBC serverites asuvatele otseandmetele.
• Avatud GIS-i andmevormingud: XML-, GML-vormingud.

Ortofotograafiliste ja muude rasterandmete mugav haldamine.

GeoMap tarkvara toetab järgmisi rastervorminguid:
• digitaalsed ortofotograafilised kaardid (vormingud TIF, ECW, mrSid);
• skanneeritud topograafilised andmed (vormingud TIF, GIF, BMP).

GeoMap programmeeritud eritööriistade abil saab:
• lisada geograafiliselt orienteeritud rastri;
• lõigata rastrit oma vajaduste kohaselt;
• lisada joonispunkti klõpsamise teel automaatselt ortofoto;
• rasterpildi raame sisse ja välja lülitada.

4. Vajalike geodeesiasümbolite teegid, alusplaani valmismallid ja asukohariigi standarditele vastavad andmekvaliteedi kontrollimise vahendid

Eelmääratud sümbolite joonisele kandmine. Loodud eelmääratud sümbolite (punktid, jooned, hulknurgad) abil saab kasutaja kanda joonisele mitmesuguseid mõõdistuskohas esinenud olukordi. Kõik eelmääratud sümbolid on kohandatavad kohalikele standarditele. Kallakute joonistamine. Kallakuid (toestatud või toestamata, karjäärikallaste) saab joonistada automaatselt. Kasutajal tuleb vaid valida kallakut piiravad punktid või jooned.
Plaantabelite automaatne täitmine. Kohalike standardite järgi oleme ette valmistanud mitmesuguseid tabeleid sisaldavaid malle. Need mallid saab vajaliku paberiformaadiga (A3, A2, A1, A0) joonisele laadida. Kõik tabeli parameetrid (aadress, pindala, krundi keskpunkti koordinaadid jne) tuleb sisestada üks kord, edaspidi saab neid kasutada terves dokumentatsioonis. Kõik krundi koordinaadid lisatakse automaatselt, kasutaja peab üksnes valima krunti piirava murdjoone.

Siltide automaatne lisamine objektidele.

Ühe nupuklõpsuga saab lisada sildid järgmistele objektidele:
• joonise suvalise punkti koordinaadid;
• kahe punkti või valitud objekti (joone või murdjoone) ristsirgete vahelise kauguse;
• valitud objekti pindala;
• asimuudi või joonte vahelise nurga;
• tasapinnatahvli ning sellega külgneva nomenklatuuri ja ruudustiku (vajaduse korral);
• dünaamiliste annotatsioonide abil saab lisada objektidele sildid, mis seotakse nende atribuutandmetega (näiteks gaasitoru läbimõõt kirjutatakse konkreetse joone atribuudiks ja märgitakse tekstiobjektiks). Need kaks väärtust sünkroonitakse (kui tekstisilt muutub, muudetakse automaatselt ka joone atribuuti).

Vaatluskaevu kaartide loomise moodul. Selle mooduli abil saab maa-aluste objektide mõõdistamisel ja kommunikatsioonide jaoks üksikasjalike jooniste koostamisel luua vaatluskaevu kaarte. Nende seadeid, lõikeid ja seostamisskeeme saab alati kohandada. Lisaks saab automaatselt luua vaatluskaevu ristlõike vaateid ja printida kõik vaatluskaevu kaardid ühe nupuklõpsuga.

Andmekvaliteedi kontrolli võimalus. See moodul võimaldab töötada kohalike geodeesiastandardite kohaselt. Spetsiaalselt väljatöötatud mall, paindlik joonisandmete õigsuse kontrollimine ja automaatne veaparandus kiirendab oluliselt tööd. Tavakohaselt reguleerivad niisugust andmete õigsuse kontrolli kohalikud linnaomavalitsused. Geodeedid saavad kontrollida oma tööd selle mooduli abil, et seejärel vajalikud kooskõlastused ametiasutustest hankida.

5. Võimsad vahendid pindadega töötamiseks, eeskujulik graafiline kuvamootor

Selle võimsa mooduli abil saab automaatselt pindasid luua ja topograafiliste plaanide samakõrgusjooni joonestada. Pinna loomiseks peab kasutaja valima piirkonna, kuhu on lisatud mõõdistuspunktid koos kõrgustega, ja näitama selle piiri. Tarkvara trianguleerib pinna. Vastavalt vajadusele võib muuta varem loodud pinnamudelit olemasolevate maastikupunktide või murdejoonte eemaldamise või uute sisestamise teel.

Valmis pinnamudeli olemasolul, saab samakõrgusjooned automaatselt välja joonestada. Samakõrgusjoonte joonestamiseks kasutatakse üht järgmistest meetoditest: murdjoon, splain („lekaal”) või Bézier’ kõver. GeoMap tarkvara oskab jätta valitud objektidele (hoonetele, teedele jne) samakõrgusjooned joonestamata. Ka saab samakõrgusjooni automaatselt annoteerida kõrgusarvudega või joonestada neile langukriipse.

6. Objektide ja jooniste teisendamine erinevatesse koordinaatsüsteemidesse

Koordinaadite teisendusmoodul on ette nähtud joonise valitud objektide või üksnes valitud koordinaadi või kogu andmefaili teisendamiseks ühest koordinaatsüsteemist teise.

Funktsioonid ja eelised:
• Teisendamine mitmesuguste kohalike koordinaatsüsteemide ja riiklike või geograafiliste koordinaatsüsteemide vahel.
• Kasutajasõbraliku liidesega teisendus koordinaatsüsteemide vahel:
• valitud objekt joonisel;
• konkreetne valitud koordinaat;
• kogu andmefail punktide koordinaatidega.
• Joonise objektide teisendamine, kui mõlemas koordinaatsüsteemis on olemas vähemalt kahe punkti koordinaadid.
• Teisendustulemused saab salvestada tekstifaili.
• Saab luua üldkasutatavaid teisenduskäske. Sel juhul teisendab üks nupuvajutus objektid ühest koordinaatsüsteemist teise.

7. Tabelite loomine ja nende mallide kasutamine

See moodul on mõeldud tabelandmetega töötavatele kasutajatele. Mooduli abil saab luua tabeleid Microsoft Excelile sarnaneva kasutajaliidese abil. Ka saab neid tabeleid kasutada mallina andmete importimisel mitmesugustest andmeallikatest (näiteks AutoCAD-i objekti atribuudid, Microsoft Accessi andmebaasid jne).

Funktsioonid ja eelised
• Kasutajasõbralik liides: eraldi redaktoris saab hõlpsalt luua erinevaid tabeleid ja lisada neid joonisele. Iga tabeli lahtri jaoks saab määrata teksti atribuudid (fond, suurus, joondamisviis ja värvus), tausta või ääriste värvid jne. Programmil on hõlpsalt kasutatav spikrisüsteem.
• Kiire malli loomine andmete importimiseks: kasutajasõbraliku redaktori abil saab kiiresti valida imporditavad objektid.
• Andmete importimine MDB- ja DBF-andmebaasidest: imporditavate andmete valimiseks saab kasutada SQL-päringuid.
• Andmete importimine Autodesk Mapi objektiandmete tabelitest: valitud objektide andmed imporditakse määratud malli. Luuakse uus tabel ja seda saab muuta käsuga „CAD Tables” (CAD-tabelid).
• Väärtuste importimine joonise objektide atribuutidest: objektiatribuutide väärtused imporditakse mallidesse. Objektideks võivad olla jooned, murdejooned, punktid, plokid, ringjooned, kaared, ellipsid ja splainid.
• Andmete eksportimine tekstifaili: ühe nupuklõpsuga – kõik tabeli andmed saab salvestada tekstifaili.
• Lihtne muutmine: tabelredaktori abil saab muuta tabeli atribuute, kuid lahtrite sisu muutmiseks ei ole vaja seda kasutada.
• Tabeli parameetrite paindlik haldamine: alati saab muuta varem loodud tabeli mastaapi, teksti suurust, teksti kihte, jooni, täite kihte ja muid atribuute.

8. Objektide atribuutandmete kasutamine

See moodul on mõeldud objektide atribuutandmetega töötavatele kasutajatele. See hõlbustab objekti andmete otsimist, ülevaatamist ja muutmist.

Funktsioonid ja eelised:
• Kasutajasõbralik liides: eraldi redaktoris saab vaadata ja muuta kõiki vajalikke objektiandmeid. Objektiandmete redaktoris saab kirjeid sortida, märkida ja neilt märgi kõrvaldada, märgitud kirjed kõige peale nihutada, väärtusi kopeerida ja lisada jms.
• Objektide kiire otsimine ja valimine nende objektiandmete alusel: objekte saab otsida ja valida spetsiaalsete filtreerimiskäskude abil. See käsk filtreerib objektid objektiandmete alusel.
• Visuaalse tunnuse määramine objektidele: pärast objektide valimist ja loendist vajaliku tunnuse valimist määratakse tunnus automaatselt valitud objektidele. Tunnus salvestatakse objektiandmete tabelisse, mille nimi on määratud sätetes.
• Objektiandmete tabelite automaatne sidumine objektidega: objektiandmete tabelid saab tunnuse ja objekti tüübi alusel automaatselt objektidega siduda.
• Aritmeetikatehete tegemine objektiandmete tabeli väljadega: valitud objektide objektiandmetega saab teha aritmeetikatehteid. Vajalikud tehted salvestatakse sätetesse.
• Objektiandmete kopeerimine teistesse objektidesse: kõik objektiandmed (andmetabelid koos väärtustega) kopeeritakse valitud objektidesse.
• Annotatsiooni loomine objektiandmete alusel: iga murdjoone või joone kohta on võimalik luua objektiandmete tabeli väärtustel põhinev annotatsioon. Annotatsiooni tekstilaadi, kihi, keskjoondamise ja muud parameetrid saab salvestada sätetesse.
• Plokkide asendamine teiste plokkidega: kõik parameetritele vastavad plokid asendatakse uute plokkidega. Kui uutel plokkidel on sama atribuudidefinitsioon, jäävad plokiatribuutide väärtused samaks. Samaks jäävad ka uute plokkide objektiandmed.
• Objektide automaatne eksportimine SHP-failidesse: ühe käsuga eksporditakse erinevad objektid objektiandmete alusel SHP-failidesse.

9. Tarkvaramoodul GeoRaster rasterandmete korrastamiseks, nn kummikile tehnika (’rubber sheeting’) kasutamiseks ja muudeks toiminguteks

Mooduli GeoRaster abil saab koostada paremaid ja täpsemaid projekte, mis sisaldavad skannitud jooniseid ja kaarte. Skannitud rasterandmeid saab automaatselt korrastada. On võimalik parandada vildakad ja väljavenitatud rasterjooniseid. Tehtud muudatused saab edaspidiseks kasutamiseks salvestada.

Funktsioonid ja eelised:

• Pildikuva. Mooduli GeoRaster funktsioonide abil saab kasutaja valida projektides kasutamiseks väga mitmesuguseid pildiandmeid. See aitab aega kokku hoida. Toetatud rasterandmete tüübid: tif, .tiff, .bmp, dib, .rle, .gp4, .mil, .rst, .cg4, .cal, .flc, .fli, .bil, .ig4, .igs, .jpg, .jpeg, .pcx, .pct, .png, .rlc, .tga.
• Piltide töötlemine. Moodul GeoRaster võimaldab ebaühtlaste rasterandmete kohandamist, mille aluseks on teadaolevate kontrollpunktide liikumine uutesse asukohtadesse. Seda funktsiooni võib kasutada, kui on vaja geograafiliselt orienteerida kaks või enam erinevatest allikatest pärinevat erinevat andmekomplekti: näiteks venitada uue maatüki kaart venitamise kaardile.
• Kummikile tehnika (rubber sheeting). Moodul GeoRaster võimaldab saada täpsemaid skannitud ja aerofotode abil koostatud kaarte. Pilti saab kaartide ja jooniste vastavate kontrollpunktide sobitamise teel teisendada või venitada. GeoRaster kasutab polünomiaalset algoritmi, millega saab täita 1. järku polünoomi, 2. järku polünoomi ja 3. järku polünoomi abil. Lahendused leitakse vähimruutude meetodi abil. Parandusvektorid saab valida vabalt või ruudustiku abil. Ka saab parandusvektorid importida tekstifailist ja eksportida tekstifaili. Tuleb lihtsalt importida rasterandmed, valida parandusvektorid ja joonistel ongi täpsed kaardid. Pildi korrelatsioonis salvestamine. GeoRaster võimaldab salvestada pildi koos globaalkoordinaatide failiga. Pildi saab salvestada kas mõnes muus graafikarakenduses kasutamiseks või eesmärgiga säilitada pildi korrelatsiooniandmed edaspidiseks kasutamiseks. Koos teiste pildivormingutega kasutatav globaalfail luuakse pildi salvestamisel automaatselt.

10. Tarkvara põhineb maailmas laialdaselt kasutataval Autodeski AutoCAD platvormil

Tarkvara GeoMap on välja töötatud Autodeski tehnoloogia ja tarkvaramootori baasil. GeoMap töötab erirakendusena nii AutoCAD Map 3D kui AutoCAD Civil 3D peal. Toote funktsioonid saab kohandada geodeetide lokaalsetele vajadustele. Klient saab kasutada kõiki AutoCAD-i platvormi peamisi joonestusfunktsioone ja kasutajaliidest.

GeoMapi platvormiks on valitud AutoCAD Map kuna see on üks juhtivaid tehnilisi platvorme ruumiliste andmete loomiseks ja haldamiseks ning toimib CAD-i ja GIS-i vahelise sillana.

AutoCAD Map võimaldab tehnika- ja GIS-i spetsialistidel andmeid koondatult kasutada ning aitab integreerida georuumilised funktsioonid töövoogude parendamiseks ühte keskkonda.